پایدار سازی گود

انواع روشهای پایدارسازی گود

در این روش، برای مهار حرکت و رانش خاک، با استفاده از تمهیداتی خاص ، از خود خاک های دیواره کمک گرفته مـی شـود. ابتد در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری شود، در فواصل معین چاههایی حفر می کنیم. عمق این چاهها برابـر بـا عمـق گود به اضافه ی مقداری اضافه برای شمع بتنی انتهای تحتانی این چاهها است پس از حفر چاهها، در درون آنها پروفیـل هـای شکل یا شکل قرار می دهیم.

اصلاح نشست ساختمان

یکی از بدترین اتفاقاتی که میتواند برای یک ساختمان بیافتد این است که نشست کند و این نشست ساختمان به صورت نامتقارن باشد.عوامل گوناگونی هستند که تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیمی بر نشست یک ساختمان می گذارند و به عبارتی منجر به نشست یک ساختمان میشود. به منظور جلوگیری از این اتفاق از روش های گوناگونی استفاده میشود اما گاهی پیش می آید که همه قوانین و مقررات را برای مقاوم سازی ساختمان را رعایت می کنیم اما با این حال، گاهی پیش می آید که عوامل دیگری بر روی نشست ساختمان تاثیر خواهند گذاشت.یکی از روش های مقاوم سازی سازه های بتنی بدلیل ایجاد نشست خاک تقویت و بهسازی خاک زیر پی می باشد.

مقاوم سازی سازه

دراین روش برای مهار حرکت و رانش خاک با تمهیدات خاصی از خاکهای اطراف استفاده می شود . ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است  درون آن گودبرداری شود ، به فواصل معین چاههای حفر گشته ، پروفیلهای I شکل درون آن قرار داده می شود . به منظور تأمین گیرداری ، انتهای این پروفیلها به مقدار ۳۵/۰ – ۲۵/۰ ارتفاع گود ، پایین تر از رقوم کف گود ادامه یافته ، سپس با بتن ریزی در محل خود کاملاً مستقر می شوند .

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید