0
توسط
ارسال شده در

انواع روشهای پایدارسازی گود

انواع روشهای پایدارسازی گود در این روش، برای مهار حرکت و رانش خاک، با استفاده از تمهیداتی خاص ، از خود خاک های دیواره کمک گرفته مـی شـود. ابتد در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری شود، در فواصل [...]

0
توسط
ارسال شده در

روش های پایدار سازی گود

روش های پایدار سازی گود ۱ – روش آنکراژ دراین روش برای مهار حرکت و رانش خاک با تمهیدات خاصی از خاکهای اطراف استفاده می شود . ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است  درون آن گودبرداری شود ، به فواصل معین [...]